ریاست مالی و حسابداری

 معاشات:

شماره عنوان  نوعیت فایل دانلود
۱ رهنمود اجرای معاشات، اضافه کاری و حق الزحمه رهنمود  دانلود 
۲ فورم تادیات معاشاتی و کسرات انفرادی (م۴۰) فورم  دانلود 
۳ فورم اطلاعیه رخصتی های کارمندان دولتی (کمتر از ۵ روز) فورم  دانلود
۴ فورم درخواست رخصتی های کارمندان دولتی (از۱ الی ۲۰ روز) فورم  دانلود
۵ فورم صورت حساب معاشاتی و راپور حاضری ۰۰۷ و ۰۰۸ فورم  دانلود 
۶ فورم راپور حاضری ماهواری حق الزحمه و اضافه کاری فورم  دانلود 
۷ فورم مقرری فورم  دانلود 
۸ فورم علم و خبر کارکنان خدمات ملکی فورم  دانلود
۹ فورم درخواستی اخذ حواله معاشاتی کارکن فورم  دانلود


بودجه عادی و انکشافی:

شماره عنوان  نوعیت فایل دانلود
۱ گزارش مصارف بودجه عادی و انکشافی از بابت ۹ سال مالی ۱۳۹۹ گزارش  دانلود 
  گزارش پروژه‌ها شش ماه سال مالی ۱۳۹۹   گزارش  دانلود