پروسه داوطلبی تهیه خدمات اسپانسر صفحات اجتماعی وزارت معارف

Amiri-admin

Publish Date

Closing Date

از تمام داوطلبان واجد شرایط  دعوت میشود تا در پروسه داوطلبی تهیه خدمات اسپانسر صفحات اجتماعی وزارت معارف. اشتراک نموده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج سند درخواست نرخگیری و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل  از ظهر روز  شنبه تاریخ 23/05/1400 به آمریت اجناس ریاست تدارکات، وزارت محترم معارف واقع ده افغانان ارایه نمایند. آفرهای نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.

جلسه آفرگشایی به روز شنبه مؤرخ 23/05/1400 ساعت  10:00قبل از ظهر در اتاق آفرگشایی ریاست تدارکات وزارت معارف واقع ده افغانان تدویر میگردد.

Documents

نرخنامه