دعوت برای داوطلبی باز ملی :MOE/G-014/1401 NCB

Amiri-admin

Publish Date

Closing Date

Location Kabul Afghanistan

دعوت برای داوطلبی باز ملی :MOE/G-014/1401 NCB

وزارت معارف ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه داوطلبی  پروژه  تهیه و خریداری اجناس مورد نیاز سیستم های آب رسانی، برق ، و جنراتورهای تعمیر مرکزی وزارت و ادارات مربوطه  سال 1401 اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را درحافظه یافلش دسک بدست آورده آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق قانون وطرزالعمل تدارکات طور سربسته ازتاریخ نشراعلان الی ساعت  10:00قبل از ظهر روز چهار شنبه تاریخ 06/میزان/1401 به ریاست تدارکات وزارت معارف واقع ده افغانان، جاده محمد جان خان  ارایه نمایند.آفرهای ناوقت رسیده وانترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.

تضمین آفربصورت تضمین بانکی و یا پول نقد مبلغ 65,000  شصت و پنج هزار افغانی بوده وجلسه آفرگشایی بروز چهار شنبه تاریخ 06/میزان /1401ساعت 10:00 قبل از ظهر در صالون افرگشائی ریاست تدارکات وزارت معارف تدویرمیگردد.