دعوت برای داوطلبی باز ملی پروژه ترمیم و رنگمالی تعمیر های هسته مرکزی وزارت معارف.MOE/W-9/1402/NCB  

Amiri-admin

Publish Date

Closing Date

Location Kabul Afghanistan

دعوت برای داوطلبی باز ملی پروژه ترمیم و رنگمالی تعمیر های هسته مرکزی وزارت معارف.MOE/W-9/1402/NCB  

وزارت معارف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در ملی پروژه ترمیم و رنگمالی تعمیر های هسته مرکزی وزارت معارف وزارت اشتراک نموده و شرطنامه مربوطه را در حافظه یا فلش دسک از ریاست تدارکات وزارت معارف بدست آورده آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق قانون وطرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 09:00 قبل از ظهر روز چهارشنبه مورخ25/اسد/1402 به ریاست تدارکات وزارت معارف واقع ده افغانان، غازی محمد جان خان وات ارائه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل قبول نمیباشد. قابل ذکر است که تصدیق بررسی ساحه امور ساختمانی مطابق شرطنامه لازمی میباشد.

تضمین آفر بصورت تضمین بانکی و یا پول نقد به مبلغ 210000 دو صد و ده هزار افغانی بوده, جلسه آفرگشایی به روز چهارشنبه مورخ25/اسد/1402 ساعت 09:00 قبل از ظهر در صالون افرگشائی ریاست تدارکات وزارت معارف تدویر میگردد