راپورونه

شمېره سرلېک فایل
۱ د ۱۳۹۸عملیاتي پلان د پلي کیدو په اړه کلنی راپور   ډانلوډ
۲ د ۱۳۹۷عملیاتي پلان د پلي کیدو په اړه کلنی راپور   ډانلوډ