دعوت برای داوطلبی باز ملی : پروژه تدارک خریداری ونصب 231 مترمربع دروازه وکلکین PVC

Amiri-admin

Publish Date

Closing Date

Location Kabul Afghanistan

دعوت برای داوطلبی باز ملی : پروژه تدارک خریداری ونصب 231 مترمربع دروازه وکلکین PVC مربوط ریاست سواد آموزی ناحیه دهم شهرکابل؛MOE/W-06/1402/NCB

وزارت معارف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در داوطلبی پروژه) تدارک خریداری ونصب 231 مترمربع دروازه وکلکین PVC مربوط ریاست سواد آموزی ناحیه دهم شهرکابل (اشتراک نموده و شرطنامه مربوطه را در حافظه یا فلش دسک از ریاست تدارکات وزارت معارف به دست آورده آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 09:30 قبل از ظهر روز چهارشنبه مورخ 8سنبله/1402 به ریاست تدارکات وزارت معارف واقع ده افغانان، غازی محمد جان خان وات ارائه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده وانترنیتی قابل قبول نمیباشد.

تضمین آفر بصورت تضمین بانکی و یا پول نقد به مبلغ 54000 پنجاه وچهار هزار افغانی بوده جلسه آفرگشایی به روز چهارشنبه مورخ 8سنبله/ 1402 ساعت 09:30 قبل از ظهر در صالون افرگشائی ریاست تدارکات وزارت معارف تدویر میگردد.