داوطلبی مجدد تهیه و خریداری 19 قلم مواد خام شاپهای پلچرخی ریاست خدمات وزارت معارف از بابت سال مالی 1402.اشتراک نموده

Amiri-admin

Publish Date

Closing Date

Location Kabul Afghanistan
دعوت برای داوطلبی باز ملی : MOE/G-13/1402/NCB وزارت معارف ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه داوطلبی مجدد تهیه و خریداری 19 قلم مواد خام شاپهای پلچرخی ریاست خدمات وزارت معارف از بابت سال مالی 1402.اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را درحافظه یافلش دسک بدست آورده آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق قانون وطرزالعمل تدارکات طورسربسته ازتاریخ نشراعلان الی ساعت 10:00قبل از ظهر روز چهار شنبه تاریخ 13/جدی/1402 به ریاست تدارکات وزارت معارف واقع ده افغانان، جاده محمد جان خان ارایه نمایند.آفرهای ناوقت رسیده وانترنیتی قابل پذیرش نمیباشد. تضمین آفربصورت تضمین بانکی و یا پول نقد مبلغ ( 450000 چهار صد و پنجاه هزار افغانی بوده وجلسه آفرگشایی بروز چهارشنبه تاریخ 13/جدی/ 1402 ساعت 10:00 قبل از ظهر در صالون افرگشائی ریاست تدارکات وزارت معارف تدویرمیگردد.