پروفایل ها

پروفایل ولایات:

شماره عنوان سال ۱۳۹۶ سال ۱۳۹۷ سال ۱۳۹۸ سال ۱۳۹۹
۱ بدخشان    ۱۳۹۷    ۱۳۹۹
۲ بادغیس    ۱۳۹۷    ۱۳۹۹
۳ بغلان    ۱۳۹۷    ۱۳۹۹
۴ بلخ     ۱۳۹۷    ۱۳۹۹
۵ بامیان    ۱۳۹۷    ۱۳۹۹
۶ دایکندی    ۱۳۹۷   ۱۳۹۹
۷ فراه    ۱۳۹۷   ۱۳۹۹
۸ فاریاب    ۱۳۹۷   ۱۳۹۹
۹ غور    ۱۳۹۷   ۱۳۹۹
۱۰ هلمند    ۱۳۹۷   ۱۳۹۹
۱۱ هرات    ۱۳۹۷   ۱۳۹۹
۱۲ جوزجان  ۱۳۹۶  ۱۳۹۷   ۱۳۹۹
۱۳ ولایت کابل    ۱۳۹۷   ۱۳۹۹
۱۴ کندهار    ۱۳۹۷   ۱۳۹۹
۱۵ خوست    ۱۳۹۷   ۱۳۹۹
۱۶ کنړ    ۱۳۹۷   ۱۳۹۹
۱۷ کندز    ۱۳۹۷   ۱۳۹۹
۱۸ لغمان    ۱۳۹۷  ۱۳۹۸ ۱۳۹۹
۱۹ لوګر    ۱۳۹۷   ۱۳۹۹
۲۰ ننګرهار    ۱۳۹۷   ۱۳۹۹
۲۱ نورستان    ۱۳۹۷   ۱۳۹۹
۲۲ پکتیا    ۱۳۹۷   ۱۳۹۹
۲۳ پکتیکا    ۱۳۹۷   ۱۳۹۹
۲۴ سمنګان    ۱۳۹۷  ۱۳۹۸ ۱۳۹۹
۲۵ سرپل    ۱۳۹۷  ۱۳۹۸ ۱۳۹۹
۲۶ تخار    ۱۳۹۷    ۱۳۹۹
۲۷ ارزګان    ۱۳۹۷  ۱۳۹۸ ۱۳۹۹
۲۸ وردګ    ۱۳۹۷    ۱۳۹۹
۲۹ زابل    ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹
۳۰ پروان    ۱۳۹۷   ۱۳۹۹
۳۱ پنجشیر    ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹
۳۲ نیمروز    ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹
۳۳ کاپیسا    ۱۳۹۷   ۱۳۹۹
۳۴ غزنی    ۱۳۹۷   ۱۳۹۹
۳۵ شهر کابل    ۱۳۹۷   ۱۳۹۹